Generelle vilkår og betingelser for bruk

Disse generelle bruksvilkårene (heretter kalt «Generelle vilkår og betingelser for bruk») har som mål å regulere Ditt Medlemskap i M3 Panel og definere Dine rettigheter og plikter som Medlem.

M3 Panel tilbys av Bilendi A/S, registrert i Danmark med organisasjonsnummer 31176360 og registrert adresse Londongade 4, 5000 Odense C.

Før Du registrerer Deg hos M3 Panel på nettet, er det viktig at Du leser nøye gjennom Avtalen, og Vi foreslår at Du skriver ut ett eller begge dokumentene dersom Du ønsker det. Du vil ikke kunne bruke M3 Panel før Du har fullført registreringen på nettet og akseptert både vilkårene i denne Avtale. Det gjør Du ved å klikke på «Opprette en konto».

Når Du registrerer deg hos M3 Panel, må Du samtykke i og bekrefte at:

(I) Du har lest, forstått og akseptert Avtalen;
(II) Du oppfyller alle vilkårene i Medlemskapet; og
(III) alle vilkårene i Avtalen vil gjelde for Deg inntil Medlemskapet Ditt avsluttes, enten av Deg eller Oss i henhold til vilkårene i klausul 12 i Generelle vilkår og betingelsene for bruk.

1. Definisjoner

Vi har gitt en spesiell mening til visse ord og uttrykk som brukes i denne Avtalen. Disse ordene begynner med stor bokstav og skal ha følgende mening med mindre konteksten tilsier noe annet:

Konto: refererer til et datasett som spesifiserer hvert Medlem og det stedet der De får tilgang til ulike tjenester som utgjør en del av M3 Panel etter at Medlemskapet Deres har trått i kraft.

Avtale: betyr Generelle vilkår og betingelser for bruk og Retningslinjer for personvern og Informasjonskapsler som trår i kraft på den dagen Medlemskap inngås eller oppdateres i henhold til vilkårene i de nevnte dokumentene.

Selskap: betyr selskapet Bilendi A/S som er angitt i innledningen til disse Generelle vilkårene og betingelsene for bruk.  

Informasjonskapsel: referer til små tekstfiler som lagres på en enhet som du bruker og som er koblet til internett og som inneholder og lagrer data om Deg.

Medlem: betyr enhver naturlig person som er registrert hos M3 Panel.  

Medlemskap: betyr å bli Medlem hos M3 Panel.

Mobilapp: betyr M3 Panels Mobilapp som kan lastes ned på plattformer og som gjør det mulig for Medlemmer (i) å motta informasjon om ulike tjenester fra M3 Panel, som regel via en varsling; og (ii) å få tilgang til Nettsiden og Belønninger.

Panelservice: referer til den tjenesten som gjør at Du kan opptjene Points ved å svare på undersøkelser som gjennomføres via Våre Partnere og som Du vil få tilbud om via e-post, via Nettsiden eller via varsel via Mobilappen.  Du kan også motta SMS-meldinger dersom Du eksplisitt har samtykket i å motta slike. Registrering hos M3 Panel betyr at Du aksepterer Panelservice som gjør det mulig for deg å delta i undersøkelser som Medlem av M3 Panel.

Points: betyr den måleenheten som definerer belønningen til Medlemmer. Disse Pointsene refereres til som «points» på Nettsiden samt i Mobilappen og i e-post.

M3 Panel: betyr alle tjenester som tilbys via Nettsiden eller Mobilappen og som lar Medlemmene opptjene Points ved å svare på undersøkelser og innløse Pointsene.

Forskningspartner: ethvert forskningsinstitutt eller annen organisasjon eller selskap som gjennomfører statistiske analyser av paneldeltakere i form av spørreundersøkelser.

Belønning(er): refererer til de varer og tjenester som tilbys av Selskapet når et Medlem innløser alle eller en del av sine Points opptjent via M3 Panel.

De, Deres, Du, Din: betyr ethvert Medlem hos M3 Panel. 

Vi, Oss, Vår: Selskapet/M3 Panel.

Nettside: betyr alle Våre nettsider tilknyttet M3 Panel som er tilgjengelige via URL-er, inklusiv, men ikke begrenset til: http://www.m3panel.no.

2. Beskrivelse av M3 Panel

M3 Panel tilbyr flere tjenester som er tilgjengelige via www.m3panel.no, via Mobilapp og/eller e-post og som lar Deg, via registrering på Nettsiden eller Mobilappen, å opptjene Points ved å svare på undersøkelser som gjennomføres av Våre Forskningspartnere samt innløse disse Pointsene mot Belønninger.

3. Medlemskap i M3 Panel

3.1 Medlemskap i M3 Panel gjelder kun for fysiske personer

Dersom Du er under atten (18) år, bekrefter Du at Du har fått tillatelse av Dine foreldre eller verge til å delta i M3 Panel og, spesielt, til å innløse Points mot Belønninger.

Medlemskap er forbudt for personer under seksten (16) år. Vi forbeholder oss retten til å be om dokumentasjon som viser at Du er gammel nok til å bli med i M3 Panel.

Medlemskap er begrenset til personer som bor i Norge.

Medlemskapsskjemaet må fylles ut med Ditt navn og ved å bruke Din juridiske identitet.

3.2 Det er gratis å være medlem i M3 Panel

3.3 Tilgang

Før Du blir Medlem, må Du angi en gyldig e-postadresse, som også skal fungere som brukernavn, samt et passord som må bestå av minst åtte (8) tegn og inneholde minst en (1) stor bokstav og ett (1) tall. Det kan ikke inneholde ordet «maximiles» og vil gi Deg tilgang til Kontoen Din.  Det kan kun knyttes en Konto per person og per e-postadresse.

Etter at Du har registrert Deg, vil du motta en e-post på den e-postadressen du har oppgitt.  Medlemskapet Ditt vil være aktivt så snart Du har klikke på aktiveringslenken i e-posten.

Kontoen Din vil være beskyttet av det passordet Du har valgt.  Du samtykker i at Du ikke skal dele passordet Ditt med andre.  Vi kan ikke holdes ansvarlig for ikke-autorisert bruk av Ditt passord, dersom dette skyldes av Du har delt passordet Ditt med andre.

Vi reserverer oss retten til å be om eventuelle dokumentasjon som bekrefter identiteten Din og at Kontoadressen Din er korrekt.  Vi reserverer oss retten til å fjerne tilgang til eller avslutte Kontoen Din inntil vi har mottatt slik dokumentasjon.

Du kan tilbakestille passordet Ditt ved å gå til følgende side: https://www.m3panel.no/reset-password

Du vil da motta en lenke via e-post som gjør det mulig å tilbakestille passordet Ditt.

Du må ikke dele, gi, selge eller generelt sett gjøre Kontoen Din og/eller passordet Ditt tilgjengelig for en tredjepart uansett grunn.

3.4 Bli medlem

Så snart Du oppfyller vilkårene som er angitt over og fylt ut registreringsskjemaet riktig, samt bekreftet av Du godtar Avtalen, blir Du medlem hos M3 Panel.

Ved å bli med i M3 panel, vil Du få mulighet til å opptjene Points ved å svare på undersøkelser og som Du deretter kan innløse i bytte med Belønninger.  I den forbindelse samtykker Du i å motta e-postkommunikasjon til e-postadressen Din som vil gjøre det mulig for Deg å benytte Deg av muligheten til å opptjene Points.

Dersom Du har lastet ned Mobilappen, kan du motta varsler om undersøkelser via den.

Dersom du har samtykket spesifikt til det, kan Du motta invitasjoner til å vare på undersøkelser via SMS-meldinger.

Ved å bli med i programmet godtar du også lagring av informasjonskapsler som er nødvendige for å målrette undersøkelser som vil bli tilbudt deg, i bytte med et definert antall poeng.

4. Internettforbindelse

4.1 For å kunne bruke M3 Panel

Må Du ha internettforbindelse, enten direkte eller via en enhet som har tilgang til internettinnhold.  Kostnader for data eller telefonsamtaler som krevers for å aktivere internettforbindelse for å få tilgang til Nettsiden og/eller Mobil, vil være Ditt ansvar alene.

4.2 Vilkår for tilkobling 

Du må ha nødvendig utstyr for å sikre at Du har forbindelse til internett, inklusiv pc, modem eller annet kommunikasjonsverktøy, og Du må også ha en e-postadresse.

5. Drift av M3 Panel

5.1 Opptjene Points

Du kan opptjene Points:

 • ved å svare på undersøkelser som er utviklet av Våre Forskningspartnere som en del av Paneltjenestene;
 • ved å anbefale andre å bli Medlem i henhold til prosedyren som er beskrevet på www.m3panel.no;
 • som en del av andre tjenester som Vi kan tilby fra tid til annen.

Det potensielle antall Points som kan opptjenes for hver tjeneste vil bli kommunisert til Deg på nettsiden eller via Mobilappen eller i e-post. 

Disse Pointsene kan innløses i bytte mot Belønninger.

Points som opptjenes ved å svare på undersøkelsene til Våre Forskningspartnere vil kun være tilgjengelige etter at Forskningspartneren har bekreftet at Du har fullført hele undersøkelsen.

Alle Medlemmer må svare nøyaktig, sant og utfyllende på undersøkelsene.  Antall Points som kan opptjenes avhenger av kompleksiteten og forventet tid det tar å fullføre undersøkelsen samt kvaliteten på de forventede svarene.  Points kan kun gis dersom svarene som gis av Medlemmet er ekte og av god kvalitet og har blitt akseptert av Vår Forskningspartner.

Panelservicen kan invitere Medlemmer til å delta i undersøkelser:

 • via e-post;
 • via varsel i Mobilapp;
 • via SMS-melding, men kun etter eksplisitt avtale er inngått om at Medlemmet ønsker å motta SMS;
 • via direkte meldinger og sosiale nettverk; og
 • på www.m3panel.no.

Medlemmer samtykker i å holde alt innhold i undersøkelsene konfidensielt.

M3 Panel oppgir ikke personopplysninger om Deg som du angir i registreringsprosessen eller i forbindelse med at Du svarer på undersøkelser til Forskningspartnerne, bortsett fra i anonym form. Det er kun svarene Dine på en undersøkelse som formidles til Forskningspartneren som har ansvar for hvordan undersøkelsen gjennomføres.

Vi vil aldri gi personopplysningene Dine til kommersielle formål eller andre formål enn dem som angis i denne Avtalen som en del av Panelservice.  For mer informasjon, anbefaler Vi at Du leser våre Retningslinjer for personvern og informasjonskapsler som utgjør en del av Avtalen.

Vi gjennomfører en kvalitetskontroll av svarene i forbindelse med alle undersøkelser, spesielt med tanke på å avdekke uregelmessigheter og kontrollere responstider.  Vi reserverer oss retten til å kansellere Points som har blitt gitt, uten forsinkelse og uten å varsle Deg, eller å ekskludere et Medlem fra M3 Panel, dersom Medlemmet ikke har oppfylt sine forpliktelser i henhold til denne avtalen.

5.2 Disse vilkårene gjelder for gyldighetsperioden for Pointsene Dine så lenge de er tilgjengelige på www.m3panel.no og Mobilappen

Pointsene har ingen pengeverdi og kan ikke innløses mot kontanter, overføres til en eller flere Konti som tilhører andre Medlemmer eller selges til en tredjepart.

5.3 Pointsene kan innløses i bytte mot Belønninger

Du kan, som Medlem, bruke Pointsene Du har opptjent til å motta Belønninger som er oppført i Vår katalog, med mindre Ditt Medlemskap hos M3 Panel har opphørt i mellomtiden.

Listen over Belønninger som vil tilbyr, og de antall Points som kreves for å oppnå disse Belønningene, vises på Nettsiden og i Mobilappen og oppdateres regelmessig for å reflektere etterspørselen fra Medlemmene og innkjøpsmulighetene til Våre leverandører av Belønninger.  Selskapet reserverer seg retten til å endre utvalget av produkter og tjenester som kan oppnå ved å løse inn Points når som helst og uten varsel. Det samme gjelder antall Points som kreves for å foreta en slik innløsning. Slike endringer vil være synlige på Nettsiden og i Mobilappen.

Du må sende en forespørsel om at Du ønsker å innløse Pointsene Dine mot Belønninger i henhold til den prosedyren som er angitt på Nettsiden og i Mobilappen.  Du samtykker i at Belønningen(e) Du velger er endelige og bindende så snart Du har sendt en forespørsel om innløsning.  Du har med andre ord ingen rett til å trekke tilbake de(n) belønningen(e) Du har valgt.  Antall Points som korresponderer med Belønningen(e) Du har valgt vil bli trukket fra kontoen din etter innløsning, og disse Pointsene vil ikke bli kreditert Deg på nytt, med mindre det foreligger helt spesielle omstendigheter som Vi avgjør.

Du vil kun motta Belønninger dersom Du ber om det. Belønningen vil bli sendt til den adressen Du har angitt i henvendelsen din. Belønningen kan, avhengig av hva Du har angitt, sendes til Deg eller en tredjepart. Det er ikke mulig å endre en henvendelse om Belønning i ettertid.  Legering av Belønninger kan kun skje til en adresse i Norge.

Det er kun Du som kan sende en henvendelse om en Belønning samt godkjenne at Pointsene Dine skal benyttes.

Dersom Du ønsker å klage på manglende mottak av Belønning, kan Du gjøre dette i løpet av seks (6) uker fra Du sendte henvendelsen, med mindre annet er spesielt angitt for en spesifikk Belønning i katalogen.  Etter denne perioden vil Vi ikke kunne videreformidle klagen Din til Vår leverandør, og Du vil derfor ikke ha rett til å klage på Belønningen.

Pointsene kan kun innløses mot Belønninger som står oppført i katalogen Vår på det tidspunktet da Du sender henvendelsen Din.  Belønningene kan ikke overføres, byttes eller innløses mot kontanter eller annen form for kreditt, og de kan heller ikke byttes mot andre Belønninger.

Belønninger kan ikke kombineres med andre kampanjer, rabatter eller spesialtilbud, og Du kan ikke legge til et beløp til Pointsene Dine og/eller Belønningene.

Tilleggskostnader som ikke er inkludert eller dekket av levering av en Belønning, samt kostnader som skatter og avgifter eller kostander knyttet til bruk av Belønningen som kreves av en person, myndighet eller administrasjon belastes Deg.   Basert på den informasjonen Vi har, kan vi angi i katalogen på Nettsiden eller i Mobilappen eventuelle tilleggskostnader som ikke er inkludert og/eller ikke dekkes i forbindelse med en Belønning som Du har valgt.

Hvis nødvendig, kan Vi gi gjeldende skattemyndigheter tilgjengelig informasjon om Medlemmer som mottar en Belønning.

I henhold til gjeldende lover for beskyttelse av mindreårige, forbeholder Vi oss retten til å nekte å levere en Belønning til et Medlem under atten (18) år.

Provisjonen for alle Belønninger leveres til Deg av tredjeparts tjenesteleverandører.  Vi fungerer kun som et mellomledd og kan ikke holdes ansvarlige for dårlig kvalitet eller manglende ytelse for slike tjenester.  

Alle relevante garantier knyttet til Belønninger tilbys direkte fra produsent eller leverandør.

5.4. Informasjon om Dine totale Points

Du finner en oversikt over Pointsene Dine på www.m3.no og i Mobilappen ved å angi passordet Ditt.

Krav knyttet til antall Points skal sendes Oss via e-post eller via klagesiden på Nettsiden eller i Mobilappen.  Etter at Vi har mottatt en klage, vil Vi undersøke saken, og det er opp til Oss alene å avgjøre om Vi skal ta klagen til følge eller ikke og eventuelt justere antall Points Du har.

Pointsene Dine er knyttet til de angitte klausulene i punkt 5.1, 5.2 og 5.3 samt i klausul 12 i disse Generelle vilkårene og betingelsene for bruk.

5.5. Pointsenes gyldighetsperiode

Pointsene Dine er gyldige inntil Kontoen Din og/eller M3 Panel lukkes, med mindre en eller flere av de situasjonene som er angitt i klausul 12 i disse Generelle vilkår og betingelser for bruk trår i kraft.

5.6. Manglende mulighet til å bruke M3 Panel

Selskapet reserverer seg retten til automatisk å fjerne alle opptjente Points fra enhver Konto som ikke har vært i bruk (med andre ord en konto der det ikke har blitt opptjent eller innløst Points mot Belønninger) i en periode på tolv (12) påfølgende måneder. Det vil bli sendt en e-post til Medlemmet før dette skjer. Du vil imidlertid fortsatt være Medlem i M3 Panel.

6. Ansvarsbegrensning

6.1. Forsinket levering av Belønninger

Vi kan ikke holdes ansvarlig i tilfelle force majeure eller feil som Du gjorde da Du anga leveringsadresse.  Estimerte leveringstider er angitt på Nettsiden og i Mobilappen, men disse kan endre seg i henhold til mulige forsinkelser hos leverandør eller fraktselskap.  Derom Du ikke har mottatt Belønningen innen seksti (60) dager etter at Du har innløst Pointsene Dine, kan Du kansellere innløsningen. I et slikt tilfelle vil vi gi Deg Pointsene tilbake.

6.2. Kvalitet på Belønningene

Vi gjør vårt beste for å plukke ut Belønninger av god kvalitet i katalogen Vår.  Men Vi kan ikke gi noen garanti for en Belønning som står eller har stått i katalogen Vår.  Vi har ikke ansvar for eventuell bruk av en Belønning som ikke skjer i henhold til den originale hensikten.  Bilder skal kun anses som illustrasjoner, og Medlemmer bes om å lese beskrivelsen for hver enkelt Belønning for å finne ut mer om spesifikke funksjoner og karakteristika.  Til tross for det som er angitt over, har vi et ansvar dersom Avtalen brytes eller dersom det oppstår en hendelse relatert til belønningen. Vårt ansvar begrenses til å gi deg Pointsene tilbake, hvis nødvendig, med det antall Points som ble belastet i forbindelse med tildelingen av den Belønningen som bruddet eller hendelsen relateres til.

6.3. Points

Enhver risiko for tyveri eller svindel knyttet til bruk av Pointsene Dine er Ditt ansvar fra det øyeblikk Pointsene krediteres Din konto.  Vi kan ikke holdes ansvarlig for tap, tyveri eller svindel knyttet til bruk av Pointsene Dine.

6.4. Forpliktelser

Begge parter samtykker i at ingen av partene kan holdes ansvarlig for indirekte skade som, men ikke begrenset til: tap av profitt, tap av mulighet, osv.

6.5 Diverse

Vi kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelse, tap eller feil distribusjon av en e-post eller dersom en e-post sende til feil e-postadresse.

6.6. Utelatelse av forventet eller nødvendig handling

Vi kan ikke holdes ansvarlig for tap eller skade som skyldes manglende tilgang til Nettsiden og/eller Mobilappen. Vi kan ikke holdes ansvarlig for tap eller skade som skyldes manglende tilgang til M3 Panel på Nettsiden og/eller Mobilappen.

7. Medlemmets atferd

Du samtykker i at Du ikke skal misbruke eller svindle M3 Panel.

Du vet og samtykker til at Du alene har ansvar for innholdet som Du overfører via M3 Panel.

8. Medlemmets forpliktelser og ansvar

8.1. Misbruk 

Vi vil informere Deg, så snart som mulig, om eventuelle tap, misbruk eller ikke-autorisert bruk av Ditt brukernavn og passord. Vi forbeholder oss retten til å kansellere Medlemskapet Ditt hos M3 Panel dersom det går tapt.

8.2. Piratkopiering

Sirkulasjon av data på internett er ikke beskyttet mot eventuell kapring eller piratkopiering.  Du samtykker i å følge gjeldende vilkår og betingelser for bruk og atferd som publiseres på Nettsiden og/eller i Mobilappen samt alle instruksjoner for bruk og advarsler som gis av Oss.

8.3. Svindel

Du har ikke lov til å reprodusere, kopiere, selge, videreselge eller utnytte deler eller hele M3 Panel, bruke M3 Panel eller få tilgang til M3 Panel i kommersiell hensikt.  Du har ikke lov til å prøve å svindle Deg til Points som ikke er rettmessig Dine.  Enhver svindel eller misbruk av M3 Panel kan føre til administrative og/eller juridiske tiltak fra Vår side, inklusiv inndragning av Pointsene Dine og eventuelle Belønninger Du har mottatt samt kansellering eller avslutning av Medlemskapet Ditt.

Alle forsøk på å kjøpe, selge, overfør, svindle til seg eller bytte opptjente Points eller annen bruk av Points som bryter Avtalen, samt enhver annen prosess eller manøver som har som mål å få tak i Points uten å følge de vilkårene som gjelder for opptjening av Ponts som vist på Nettsiden og/eller i Mobilappen, kan føre til at Avtalen opphører. En slik atferd vil ses som intensjonell skade mot Vårt selskap.

9. Behandling av personopplysninger og informasjonskapsler

Som en del av Din bruk av M3 Panel på internett og/eller via Mobilappen, vil vi behandle Dine personopplysninger.  Vi bruker også Informasjonskapsler når Du navigerer på Nettsiden og i Mobilappen.

For mer informasjon om hvordan vi bruker personopplysningene dine og bruk av Informasjonskapsler, kan du lese Våre Retningslinjer for personvern og informasjonskapsler.

10. Samarbeid med offentlige myndigheter

Vi reserverer oss retten til å samarbeide med offentlige myndigheter for å verifisere innhold og/eller tjenester som er tilgjengelige via internett eller dersom Du utfører ulovlige aktiviteter.

11. Oppsigelse av Avtale

Avtalen trår i kraft når Du blir Medlem hos M3 Panel og vil vedvare med mindre den avsluttes i henhold til punktene angitt i klausul 12 i Generelle vilkår og betingelser for bruk.

12. Terminering

12.1. Terminering av Avtalen av Medlem

Avtalen kan termineres av Deg i henhold til den prosedyren som er beskrevet på Nettsiden, i Mobilappen eller ved å sende en e-post til support@m3panel.com. Post som sendes rekommandert kan sendes til Bilendi A/S, Londongade 4, 5000 Odense C, Danmark.

Av driftshensyn kan det ta inntil syv (7) dager før kanselleringen trer i kraft.

Dersom du avslutter Avtalen, vil Vi omgående også kansellere: Dine ubrukte Points, Din Konto samt Medlemskapet Ditt.

12.2. Terminering av Avtalen av M3 Panel

Dersom en eller flere av situasjonene som er angitt nedenfor skulle inntreffe, forbeholder Vi Oss retten til å, med eller uten forvarsel og uten rettslig formalitet, Avtalen ved å sende Deg en e-post eller et brev ved vanlig post:

 • bruk av M3 Panel som er i strid med offentlig orden eller moral;
 • brudd på Våre rettigheter eller rettighetene til en tredjepart;
 • enhver lov som påvirker driften av M3 Panel;
 • død;
 • overføring av Pointsene Dine til en eller flere Konti som tilhører andre Medlemmer, salg av Pointsene Dine til en tredjepart eller mer generelt enhver bruk av Pointsene Dine som er i strid med Avtalen;
 • tap, misbruk eller ikke-autorisert bruk av Din innloggingsinformasjon;
 • avsløring eller svindelbruk av passordet Ditt;
 • svindel eller misbruk eller kapring av M3 Panel (inklusiv opprettelse av flere Konti for samme person, handlinger som fører til urettferdig opptjening av Points inklusiv via implementering av automatiske systemer);
 • gjøre Kontoen Din tilgjengelig for en tredjepart;
 • manglende evne til å gi/eller opprettholde sann, oppdatert, nøyaktig og komplett informasjon om Deg selv;
 • ethvert brudd på Dine forpliktelser i henhold til Avtalen; eller
 • ethvert brudd på punktene i klausul 8.3 i Generelle vilkår og betingelser for bruk.

Som en konsekvens av de eksempelene som er nevnt over, vil Vi uten varsel kansellere: Dine ubrukte Points, Kontoen Din, eventuelle Belønninger samt Medlemskapet Ditt, og Du vil kunne bli holdt ansvarlig for eventuelle skader, rettsaker, juridiske gebyrer eller andre kostnader som kan påløpe.

Vi kan også avslutte Avtalen som en rett og uten juridiske formaliteter ved å sende Deg en e-post eller et brev via vanlig post med et varsel på to (2) uker dersom:

 • det skjer juridiske eller regulatoriske endringer eller endringer iverksettes av en administrativ myndighet som påvirker vår levering av M3 Panel-tjenester; eller 
 • M3 Panel legges ned.

12.3. Terminering og forpliktelser

Dersom Avtalen terminers, uansett hva grunnen til terminering er, vil Du fortsatt ha ansvar for å oppfylle de forpliktelsene Du måtte ha fra før Avtalen termineres.

13. Endringer i / terminering av M3 Panel

Vi reserverer oss retten til å endre eller modifisere uten begrensning og uten varsel, ethvert element i M3 Panel, inklusiv opptjening av Points og Belønninger.  Slike endringer vil bli kommunisert til Deg via Nettsiden, Mobilappen eller på annen egnet måte.  Viktige endringer vil kreve Ditt samtykke. Dersom Du ikke samtykker i disse endringene, vil Vi vurdere å terminere Avtalen med Deg i henhold til klausul 12.2 i Generelle vilkår og betingelser for bruk.

Vi reserverer oss retten til, når som helst, å endre, modifisere, suspendere eller midlertidig avbryte alle eller deler av M3 Panel-tjenesten.  Vi vil informere Deg på forhånd så snart det er praktisk mulig.  Vi kan ikke holdes ansvarlig av Deg eller tredjeparter for eventuell endring, suspendering eller forstyrrelse i M3 Panels tjenester.

14. Endring av Avtalen

Vi forbeholder oss retten til, når som helst, å endre vilkårene i Avtalen, det være seg hele eller deler av den, alene og uten foregående varsel.  Vi vil informere Deg om slike endring(er) så rask som mulig.  Viktige endringer vil kreve Ditt samtykke.

Dersom det skulle være motstridende momenter i Avtalen og eventuelle endringer som må gjøres i henhold til å oppfylle nasjonale lover og reguleringer, skal endringene gjelde.

15. Gjeldende lov og jurisdiksjon

Avtalen er underlagt danske lover og jurisdiksjon.  Alle tvister skal, som følge av tolking, gjennomføring eller terminering av Avtalen, avgjøres av ansvarlige rettsinstanser i Danmark.

16. Diverse

Avtalen utgjør hele avtalen mellom Deg og Selskapet i henhold til M3 Panel og erstatter eventuelle tidligere avtaler mellom Deg og Selskapet.

Dersom en eller flere punkter i Avtalen ikke er gyldige i henhold til gjeldende lover eller forskrifter eller en rettsavgjørelse, skal de resterende punktene fortsatt gjelde.

En parts manglende insistering på eller håndheving av strenge resultater, skal ikke tolkes som at parten fraskriver seg en bestemmelse eller rett.

I denne Avtalen skal klausuloverskrifter ses som retningssnorer og ikke brukes i fortolkningen.